Blog Joomla Design by Best Web Hosting

 

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Natural Product Research Center of Excellence

               เป้าหมายหลักของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ และเสริมยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมุ่งผลิตนักวิจัยทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของภูมิภาค ส่งเสริมการพึ่งตนเอง การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขันกับนานาชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

IMAGE วิจัยไทยพลัส ถุงมือทางการแพทย์ และท่อหายใจ สารสกัดใบยูคาลิปตัส (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)
Thursday, 04 April 2019
วิจัยไทยพลัส โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย... Read More...
IMAGE สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรัง
Friday, 05 April 2019
  ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย... Read More...
IMAGE เจลล้างมือจากสารสกัดเบญกานี
Friday, 05 April 2019
นวัตกรรม "เจลล้างมือจากสารสกัดเบญกานี" กับ... Read More...
IMAGE ระดับชาติ
Thursday, 04 April 2019
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง นักศึกษาปริญญาเอก... Read More...
IMAGE ระดับนานาชาติ
Thursday, 04 April 2019
1. น.ส.สุทธิวรรณ วุ่นหนู (ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย... Read More...
IMAGE งานคุณค่าสงขลานครินทร์
Tuesday, 23 April 2019
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562                ... Read More...
IMAGE งานวันวิทย์ภาคภูมิ
Wednesday, 24 April 2019
 งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562... Read More...
Journal Club 2017
Monday, 21 January 2019
  1) Flavonoid biotransformation by human intestinal bacteria บรรยายโดย Professor Dr.Jaehong Han วันที่จัด... Read More...
Journal Club 2018
Sunday, 20 January 2019
1. Extraction Methodology and Separation of Phyto-constituents  by Column Chromatography: A Conventional Techniques บรรยายโดย... Read More...

ผลงานตีพิมพ์ 2018

Category: Uncategorised Published: Monday, 08 October 2018 Written by Super User

Abdullah I, Phongpaichit S, Voravuthikunchai SP, Mahabusarakam W*. 2018. Prenylated biflavonoids from the green branches of Garcinia dulcis . PHYTOCHEMISTRY LETTERS 23: 176-179.

Bakasatae N, Kunworarath N,  Yupanqui CT, Voravuthikunchai SP, Joycharat N*. 2018. Bioactive components, antioxidant, and anti-inflammatory activities of the wood of Albizia myriophylla.  REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY 28(4): 444-450.

Boonyaketgoson S, Rukachaisirikul V,  Phongpaichit S,  Trisuwan K*. 2018.  Naphthoquinones from the leaves of Rhinacanthus nasutus having acetylcholinesterase inhibitory and cytotoxic activities. FITOTERAPIA 124: 206-210.

Chanthasri W, Puangkeaw N, Kunworarath N, Jaisamut P, Limsuwan S, Maneenoon K, Choochana P, Chusri S*. 2018. Antioxidant capacities and total phenolic contents of 20 polyherbal remedies used as tonics by folk healers in Phatthalung and Songkhla provinces, Thailand. BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 18: Article Number: 73.

Chorachoo J, Lambert S, Furnholm T, Roberts L, Reingold L,   Auepemkiate S, Voravuthikunchai SP, Johnston A*. 2018.  The small molecule rhodomyrtone suppresses TNF-alpha and IL-17A-induced keratinocyte inflammatory responses: A potential new therapeutic for psoriasis . PLOS ONE 13:(10).

Hmoteh J, Musthafa KS, Voravuthikunchai SP*. 2018. Effects of Rhodomyrtus tomentosa extract on virulence factors of Candida albicans and human neutrophil function. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 87: 35-42.

Joycharat N*, Issarachote P, Sontimuang C, Voravuthikunchai SP. 2018. Alpha-glucosidase inhibitory activity of ethanol extract, fractions and purified compounds from the wood of Albizia myriophylla. NATURAL PRODUCT RESEARCH 32: 1291-1294.

Limsuwan S*, Moosigapong K, Jarukitsakul S, Joycharat N, Chusri S, Jaisamut P, Voravuthikunchai SP. 2018.  Lupinifolin from Albizia myriophylla wood: A study on its antibacterial mechanisms against cariogenic Streptococcus mutans.  ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 93: 195-202.

Liu AH, Bao FK*, Voravuthikunchai SP*. 2018. CATT polymorphism in MIF gene promoter is closely related to human pulmonary tuberculosis in a southwestern China population.  INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 32: Article Number: UNSP 2058738418777108.

Maha A, Phainuphong P, Rukachaisirikul V*, Saithong S, Phongpaichit S, Hadsadee S, Jungsuttiwong S, Preedanon S, Sakayaroj J . 2018. Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14. TETRAHEDRON 74(39): 5659-5664.

Naphatthalung J, Cing LS, Kanokwiroon K, Radenahmad N, Jansakul C*. 2018.  Effects of six-week consumption of lard or palm oil on blood pressure and blood vessel H2S in middle-aged male rats.  FUNCTIONAL FOODS IN HEALTH AND DISEASE 8(6): 307-322.

Na-Phatthalung P, Teles M, Voravuthikunchai SP, Tort L, Fierro-Castro C*. 2018. Immune-related gene expression and physiological responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after intraperitoneal administration of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract: A potent phytoimmunostimulant . FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY  77: 429-437.

Na-Phatthalung P, Teles M, Voravuthikunchai SP, Tort L, Fierro-Castro C*. 2018.  Immunomodulatory effects of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract and its derivative compound, rhodomyrtone, on head kidney macrophages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTR 44(2): 543-555.

Nittayananta W*, Limsuwan S, Srichana T, Sae-Wong C, Amnuaikit T. 2018. Oral spray containing plant-derived compounds is effective against common oral pathogens. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 90: 80-85.

Saeloh D, Tipmanee V, Jim KK, Bitter W, Voravuthikunchai SP, Wenzel M*, Hamoen LW. 2018. The novel antibiotic rhodomyrtone traps membrane proteins in vesicles with increased fluidity. PLOS PATHOGENS 14(2): Article Number: e1006876.

Saising J, Nguyen MT, Hartner T, Ebner P, Bhuyan AA, Berscheid A, Muehlenkamp M, Schakermann S, Kumari N, Maier ME, Voravuthikunchai SP Bandow J, Lang F, Brotz-Oesterhelt H, Gotz F*. 2018. Rhodomyrtone (Rom) is a membrane-active compound.  BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 1860(5): 1114-1124.

Siriyong T, Voravuthikunchai SP, Coote PJ*. 2018. Steroidal alkaloids and conessine from the medicinal plant Holarrhena antidysenterica restore antibiotic efficacy in a Galleria mellonella model of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection. BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 18.  

Srisuwan S, Mackin KE, Hocking D, Lyras D, Bennett-Wood V, Voravuthikunchai SP,  Robins-Browne RM*. 2018. Antibacterial activity of rhodomyrtone on Clostridium difficile vegetative cells and spores in vitro.  INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 52(5): 724-729.

Supaphon P*, Keawpiboon C, Preedanon S,  Phongpaichit S, Rukachaisirikul V. 2018.  Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and Nymphaea stellate. MYCOSCIENCE 59(5): 415-423.

หมายเหตุ: 1. * = Corresponding author

 

Adidas Hits: 892

ของฝากจากผู้อำนวยการสถานวิจัย